tmcell loader


"Altyn Asyr" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanyň.

Ulgamyň mümkinçilikleri

Image

Nyrhnamalar

Öýjükli aragatnaşygyň tarifleri

Giňişleýin
Image

Hyzmatlar

Öýjükli aragatnaşygyň hyzmatlary

Giňişleýin
Image

Internet

Siz internet bukjasyny edinmek bilen, internede arzan birikmeklige mümkinçilik alýarsyňyz.

Giňişleýin
Image

Rouming

Gezelenje gitmezden ozal, öňi bilen, özüňiziň TMCELL aragatnaşyk hyzmatlaryny sazlaň

Giňişleýin

Online töleg

Altyn asyr we milli kartlaryň kömegi bilen öz hasabyňyzy dolduryň

65123456
Mukdary giriziň


Biziň mobil goşundylarymyzdan peýdalanyň

Screenshot
Online töleg

Altyn asyr we milli töleg kartlarynyň üsti bilen öz hasabyňyzy aňsatlyk bilen dolduryň

Screenshot
Aýdym-sazlar

4G öýjükli internediň üsti bilen öz smartfonlaryňyzda dürli görnüşdäki aýdym-sazlary diňläp bilersiňiz

Screenshot
Telewideniýe

4G öýjükli internediň üsti bilen öz smartfonlaryňyzda dürli görnüşdäki tele kanallara syn edip bilersiňiz

Biziň täzeliklerimiz

Tmcell kompaniýasynyň ähli täzeliklerinden habarly boluň
Image accompanying Treva testimonial

Täze öýjükli aragatnaşyk enjamlary

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesiniň Çürçüri, Gujurly we Gyzylsakgal...

Giňişleýin okamak
Image accompanying Circle testimonial

Oraza

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2020-nji ýylyň 24-nji apreldan 23-nji maý aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, size habar berýäris.

Giňişleýin okamak
Image accompanying Kanba testimonial

Sanly çözgüt – 2020

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

Giňişleýin okamak
Tmcell
Siziň hyzmatyňyzda!
Icon