Çäksiz gepleşikler

Çäklendirilmeýän gepleşikler

  Hyzmatlaryň görnüşleri bahasy, man
1 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin)1 0
1.2 Başga operatotyň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin)1 0
1.3 Şäher we Şäherara gidýän (çykyş) sesli janlar (1 minut üçin) 1 0
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) (1 minut üçin)2 >>>
2 Nyrhnama  
2.1 Gepleşigiň başlangyç minutyndan nyrhlandyrylýar  
2.2 Birinji sekundyndan nyrhlandyrylýar  
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Size gelýän (giriş) ähli sesli jaňlar mugt1 0
4 Müşderi tölegi  
4.1 Müşderi tölegi (30 gün üçin)3 210,00
5 SMS  
5.1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin)1 0
5.1.2 Halkara SMS hyzmatlary (1 SMS üçin) 0,20
5.2 Size gelýän ähli SMS hyzmaty mugt 0
6 GPRS hyzmatyny ulanmak5  
6.1 1 Gb (göwrümli maglumat üçin)6 70,00
6.2 Internet ulgamy üçin öçmezden öň hasapda galmaly mukdar (porog otklýuçeniýa)7 3,00
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 1,00
7.4 Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji) 0
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0
7.6 Jaňa garaşmak 0
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg8 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
8.3 Täze SIM karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 SIM kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 GPRS  hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.13 Wideo jaňlar hyzmatyny birikdirmek 3,00
8.14 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirmek 0,10
9 Wideo jaňlar9  
9.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) Wideo jaňlary (1 minut üçin)1 0
9.2 Başga operatotyň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) Wideo jaňlar (1 minut üçin)1 0
10 Hyzmatlaryň ulanmak üçin hasapda galmaly möçberi10  
10.1 Ähli hyzmatlaryn güýjini ýitirmezden ön galmaly mukdar 0,00
10.2 "Wideo jaňlar" hyzmaty öçmezden ön hasapda galmaly mukdar 3,00
10.3 "GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar" hyzmatlar öçmezden ön hasapda galmaly mukdar 3,00
  • *1 Hyzmat diňe limitsiz hyrhnama birikdirilen ýagdaýynda mugt. Eger-de limitsiz hyrhnamanyň 30 günlük döwründe şahsy hasapda 210 manat bolmasa, onda limitsiz hyrhnama awtomatik usulda bes edilýär we hyzmat «3G-Internet» nyrh meýilnamasyndaky ýaly hyrh boýunça bolar.
  • *2 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *3 Müşderi tölegi bolan 210 manat her 30 günden hasapdan öçürilýär, şunda limitsiz hyrhnama birikdirilýär. Eger-de limitsiz hyrhnamanyň 30 günlük döwründe şahsy hasapda 210 manat bolmasa, onda limitsiz hyrhnama awtomatik usulda bes edilýär we hyzmat «3G-Internet» nyrh meýilnamasyndaky ýaly hyrh boýunça bolar. Zerur bolan mukdar geçririlenden soňra limitsiz nyrhnama dikeldilýär.
  • *4 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *5 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär.
  • *6 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *7 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.
  • *8 Wideo jaňlary ýerine ýetirmek mümkinçiliginiň bolmagy üçin «Wideo-jaňlar» hyzmatyny birikdirmelidir.
  • *9 Eger-de müşderiniň şahsy hasabynda görkezilenindäkisinden az ýa-da oňa deň möçberde bolsa, hyzmaty bermeklik togtadylýar. Hyzmaty dikeltmek üçin şahsy hasap balansyny doldurmak zerurdyr.