Amatly

Ähli giriş sesli jaňlar mugt

  Hyzmatlaryň görnüşleri bahasy, man
1 Çykyş sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyn içinde sesli çykyş jaňlar (1 minut üçin) 0,08
1.2

Başga operatotyň ulgamyna sesli çykyş jaňlar (1 minut üçin)

0,08
1.3 Şäher we Şäherara sesli çykyş jaňlar  (1 minut üçin) 0,08
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar (1 minut üçin)1 >>>
2 Nyrhnama  
2.1 Gepleşigiň başlangyç minutyndan nyrhlandyrylýar  
2.2 Birinji sekundyndan nyrhlandyrylýar  
3 Giriş sesli jaňlar  
3.1 Ähli giriş sesli jaňlar mugt 0
4 SMS  
4.1.1 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna çykyş SMS hyzmaty(1 SMS üçin) 0,08
4.1.2 Halkara SMS hyzmatlary (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Ähili giriş SMS hyzmaty mugyt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Mb maglumat üçin4 0,20
5.2 Öçmezden ön hasapda galmaly möçber5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1 Her gije-gündizde alynýan pul möçberi 0,20
7 Goşmaça hyzmatlar bir aý üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.4 Ses habaryny almak-ibermek (awtomatiki usulda jogap beriji) 0,20
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0,20
7.6 Jaňa garaşmak 0,20
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
8.3 Täze Sim - karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 GPRS – hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.13 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirme 0,10
  • *1 Halkara jaňlaryň we Halkara SMS bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *3 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (girýän+çykýan). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär..
  • *4 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balans 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatiki usulda öçürilýär we balans 5 manatdan artyk möçberde üsti doldurylanda awtomatiki ýagdaýda dikeldilýär.
  • *5 TMCELL birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.