Seniň ulgamyň 1

Ulgamyň içindäki her 10 minut gepleşikler üçin 0,1 manat. Ähli giriş jaňlar mugt.

  Hyzmatlaryň  görnüşleri bahasy, man
1 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (10 minut üçin) 0,10
1.2 Başga operatoryň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,14
1.3 Şäher we Şäherara sizden gidýän (çykyş) sesli janlar (1 minut üçin) 0,14
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar1 >>>
2 Nyrhnama  
2.1 Ulgamyň içindäki jaňlar üçin geplesigiň her başlanan 10 minut interwaly nyrhnamalaşdyrylýar7  
2.2 Müşderileriň aragatnaşygyň beýleki operatorlaryna jaňlary, şäher we halkara jaňlary üçin gepleşigiň her başlan minudy nyrhnamalaşdyrylýar  
2.3 Gepleşikler birinji sekuntdan başlap nyrhlandyrylýar  
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Size gelýän (giriş) ähli sesli jaňlar mugt 0
4 SMS we MMS  
4.1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,08
4.1.2 Başga operator ulgamyna gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,20
4.1.3 Halkara SMS hyzmatlary  (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Size gelýän ähli SMS hyzmaty mugt 0
4.3 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) MMS hyzmaty (1 MMS üçin)2 0,20
4.4 Size gelýän ähli MMS mugt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Mb maglumat üçin4 0,07
5.2 Öçmezden ön hasapda galmaly mukdar5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1 Her gije-gündizde alynýan puluň mukdary 0,20
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.4 Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji) 0,20
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0,20
7.6 Jaňa garaşmak 0,20
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 5,00
8.3 Täze Sim karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 MMS hyzmatyny birikdirmek 0
8.13 GPRS hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.14 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirmek 0,10
  • *1 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 MMS ibermek we almak mümkinçiliginiň bolmagy üçin «MMS kabul etmek we ibermek» hyzmatyny birikdirmek zerurdyr.
  • *3 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *4 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär.
  • *5 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *6 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.

*7 Ulgamyň içindäki jaňlaryň nyrhnamalaşdyrylmagynyň jikme-jikleri:

  • - Ulgamyň içinde jaňyň dowamlylygy 1 sekuntdan 10 minuta çenli bolanda, jaňlaryň ählisiniň bahasy 0,10 manat bolar.
  • - 10 min+1sek 20 min çenli, bahasy 0,20 manat.
  • - 20 min+1sek 30 min çenli, bahasy 0,30 manat.
  • - we şuňa meňzeşler — 1 sekunt interwaldan başlap, her başlan 10 minutlyk interwal üçin 0,10 manat.