Sowgat 1000

Arhiw nyrhnama

1000 minut + 200 Mb + 300 SMS

HYZMATLARYŇ GÖRNÜŞLERI Manat,
GBüS-y bilen
1 Birikdirilende ilkinji töleg 5,00
2 Berilýän bukjany birikdirmek üçin hökmany töleg 20,00
3 Birikdirilen gepleşik wagty (diňe ulgam içi jaňlary) çykyşjaňlar, 30 günüň dowamynda 1000 minut
4 Birikdirilen SMS habarlary (diňeulgamiçiçykyş SMS habarlary), 30 günüň dowamynda 300 SMS
5 Birikdirilen Internet maglumat möçberi, 30 günüň dowamynda 200 Mb
Bellenilen ýeňillikler ulanylyp gutarandan soň: 
6 Ulgam içi çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,05
7 Hasapda bukjalaryň birikdirmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda 0,14
8 Şäher we şäheraraara gatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,05
9 Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda 0,14
10 Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,05
11 Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda 0,14
12 Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,10 + goşmaça
halkara aragatnaşyk
hyzmatlarynyň
nyrhlary
13 Ähli giriş jaňlar 0,00
14 Çykyş SMS (halkara ugurlardan başga) 
habarlary (bir SMS üçin)
0,05
15 Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda 0,10
GPRS hyzmatyny ulanmak:
16 1 Mb, (göwrümli maglumat üçin) 0,09
17 Hasapda bukjalaryň birikdirilmegi üçin hökmany tölegiň ikinji 30 gün üçin ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda 0,12

 

Şu nyrhnama geçmek üçin el telefonyňyzdan *0809*6*1*2*150#

belgä jaň edip ýa-da internet sahypamyzdan “Şahsy otag” hyzmatymyzdan peýdalanyň.

BELLIK:

1. Berilýän bukjalar diňe “Sowgat - 1000” nyrhnamasynda ulanylýar.

2. Berilýän bukjalar 30 günüň dowamynda bir gezek beriler.

3. Berilýän bukjalar ulanylyp gutarylandan soň bu nyrhnamanyň düzüminde “Meniň söýgüli belgim” hyzmatyny ulanmaga mümkinçilik beriler.