Sowgat-Kiçi

Arhiw nyrhnama

200 minut + 50 MB + 100 SMS

Hyzmatlaryň görnüşleri “Sowgat-Uly” “Sowgat-Kiçi”
Birikdirilende ilkinji töleg 1,00 1,00
Berilýän bukjany birikdirmek üçin hökmany töleg 16,00 9,00
Birikdirilen gepleşik wagty (halkara jaňlardan başga) ähli çykyş jaňlar, bir aýda 500 minut 200 minut
Birikdirilen Internet maglumat möçberi, bir aýda 100 Mb 50 Mb
Birikdirilen SMS habarlary (halkara ugurlardan başga), bir aýda 200 SMS 100 SMS
Bellenilen ýeňillikler ulanylyp gutarandan soň:
Ulgam içi çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,05 0,08
Hasapda müşderi töleginiň alynmagy üçin serişdeleriniň ikinji 30 günüň başynda ýeterlik bolmadyk halatynda 0,14 0,14
Şäher we şäheraraaragatnaşykulgamynaçykyşjaňlar, birminutüçin 0,05 0,08
Hasapda müşderi töleginiň alynmagy üçin serişdeleriniň ikinji 30 günüň başynda ýeterlik bolmadyk halatynda 0,14 0,14
Başgaoperatoryň ulgamynaçykyşjaňlar, bir minut üçin 0,05 0,08
Hasapda müşderi töleginiň alynmagy üçin serişdeleriniň ikinji 30 günüň başynda ýeterlik bolmadyk halatynda 0,14 0,14
Ähli giriş jaňlar 0,00 0,00
Çykyş SMS (halkara ugurlardan başga)hyzmatlary (bir SMS üçin) 0,10 0,10
GPRS hyzmatyny ulanmak:
1 Mb, (göwrümli maglumat üçin) 0,09 0,09
Hasapda müşderi töleginiň alynmagy üçin serişdeleriniň ikinji 30 günüň başynda ýeterlik bolmadyk halatynda 0,12 0,12
  • Bellik:
  •  - “Sowgat-Uly”nyrhnamany birikdirmek üçin *0809*6*1*2*129
  •  - “Sowgat-Kiçi” nyrhnamany birikdirmek üçin *0809*6*1*2*128
  •  - Berilýän bukjalar diňe “Sowgat” nyrhnamalar toparynda ulanylar.
  •  - Berilýän bukjalar 30 günüň dowamynda bir gezek beriler.
  •  - Berilýän bukjalar ulanylyp gutarylandan soň bu nyrhnamalar toparynyň düzüminde “Meniň söýgüli belgim” hyzmatyny ulanmaga mümkinçilik beriler.
  •  - Ulgam içi gijeki gepleşiklere we internet hyzmatyna bolan ýeňillikleri bu nyrhnamalar toparynda ulanmaga mümkinçilik berilmeýär.
  • - Bellenilen ýeňillikleriň galyndysyny bilmek üçin: *0805# jaň düwmesine basyň.