Tygşytly

Ulgamyň içinde tygşytly.

  Hyzmatlaryň görnüşleri bahasy, man
1 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyň içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,06
1.2 GSM-den GSM-e sizden gidýän (çykyş) jaňlar (başga  operatoryň ulgamyna) (1 minut üçin) 0,20
1.3 Şäher we Şäherara sizden gidýän (çykyş) sesli janlar (1 minut üçin) 0,10
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar (1 minut üçin)1 >>>
1.5 GSM-den  ETS-450 we ETS-450D radioaragatnaşyk ulgamyna  sizden gidýän (çykyş) jaňlar (1 minut üçin) 0,06
2 Nyrhnama  
2.1 Gepleşigiň başlangyç minutyndan nyrhlandyrylýar  
2.2 Birinji sekundyndan nyrhlandyrylýar  
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Ulgamyn içinde size gelýän (giriş) sesli jaňlar mugt 0
3.2 Başga operatotyň ulgamyna size gelýän (giriş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,02
3.3 Şäher we Şäherara size gelýän (giriş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,02
3.4 Size gelýän (giriş) halkara sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,02
4 SMS  
4.1.1 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty (1 SMS üçin) 0,05
4.1.2 Halkara SMS hyzmatlary (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Ähili giriş SMS hyzmaty mugyt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Gb (göwrümli maglumat üçin)4 70,00
5.2 Internet ulgamy üçin öçmezden öň hasapda galmaly mukdar (porog otklýuçeniýa)5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1  Her gije-gündizde alynýan pul mukdary 0,30
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamak 0
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.4 Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji) 0,10
7.5 Konferens-aragatnaşygy 0,10
7.6 Jaňa garaşmak 0,10
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak 1,00
8.3 Täze Sim karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 GPRS hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.13 Gepleşikleriň jikme-jik etmelisiniň (detalizasiýa) 1 sahypasy üçin 0,10
  • *1 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *3 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär.
  • *4 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *5 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.