Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Nyrhnama meýilnamasyny çalyşmak

TMCELL nyrhnama meýilnamalarynyň arasynda öýjükli aragatnaşykda ýa-da ykjam (mobil) Internetde Özüňiziň zerurlyklaryňyza laýyk gelýänini saýlaň.

 

Bahasy näçe: islendik nyrh meýilnamasyna geçilende 1 manat.

 

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

Ähli hyzmatlar