Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Balans barlamak

Balansy bilmek üçin öz telefonyňyzdan *0800# giriziň we “çagyryş” düwmesini basyň.

Ýa-da öz telefonyňyzdan boş SMS habaryny 0800 belgä ýollaň, jogap SMS habarynda Siziň balansyňyz barada maglumat geler.

Roumingde ilki bilen – USSD soragnama usulyny ulanmak gerekdir, sebäbi käbir döwletlerde gysga SMS habaryny ýollamak, ýörite tölegli hyzmatlaryň çagyrylmagyna getirip bilner.

Eger-de Siz Internete ygtyýar üçin 3G-modem TMCELL ulanýan bolsaňyz, onda modemiň programma üpjünçiliginiň kömegi bilen boş SMS habaryny 0800 belgä ýollaň. Jogap SMS habary modemiň şahsy hasabynyň balansy baradaky maglumatdan ybarat bolar. Siz oňa modemiň programma üpjünçiliginiň kömegi bilen seredip bilersiňiz.

Hyzmatymyz mugt.

boş

Ähli hyzmatlar