Söz bilen aýdar ýaly däl

Hyzmat: Internete girmek (GPRS)

“On-laýnda” galyň, hemme zatdan habarly boluň! Telefonyňyzyň kömegi bilen özüňize oňaýly ýerde we wagtda Internetiň üsti bilen aragatnaşygy saklaň.

TMCELL ulgamlaryndaky maglumatlary bukjaly geçirilmegi oňaýly hat alyşmak, messenjerleriň üsti bilen habarlary alyş-çalyş etmek, elektron poçtany okamak, täzelikleriň lentalaryna seretmek üçin birikmegiň ýeterlik derejedäki ýokary tizligini üpjün edýär.

TMCELL ulgamlarynyň 3G artykmaçlyklarynyň ählisinden peýdalanyň! Wideo jaňlary ediň, indi Siz wideokonferensiýalary gurnap bilersiňiz. Internetiň üsti bilen işjeň aragatnaşyk saklaň, elektron poçtasyna we durmuşy setlere dessine giriň. Akymlaýyn TV göni telefonyňyzyň ekranyndan serediň. Saz diňläň, on-laýn oýunlary oýnaň. Özüňiz üçin multimedia-kontentiň ägirt köpdürliligini açyň.

Birikmegiň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*2*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*2*0#

Ähli hyzmatlar