Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Bir gezeklik jikme-jik etme (detallaşdyrma)

Siz öň gepleşikleriňiziň jikme-jik çap edilmegini islendik döwür üçin alyp bilersiňiz.

Bahasy:  çap edilen her bir sahypasy üçin 0,20 manat.

Hyzmatdan peýdalanmagyň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

Ähli hyzmatlar