Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Bir müşderiniň birnäçe abonentleriniň balansy barada SMS

Eger-de Siziň şertnamaňyz boýunça birnäçe TMCELL müşderilerine hyzmat edilýän bolsa, onda Siz öz olaryň her biriniň balansyny bilip bilersiňiz. Munuň üçin boş SMS habaryny 0806 belgä ýollaň. Jogap SMS habary, bäş müşderiniň balansyndan köp bolmadyk maglumatdan ybarat bolar, habaryň tekstinde balansy barada bilmek isleýän telefon belgisini görkeziň.

Hyzmatymyz mugt.

boş

Ähli hyzmatlar