Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Çagyryşy täze salga ibermek

Jaňy täze salga ibermeklik aşakdaky ýagdaýlarda mümkindir: 

  • Haçanda Siziň belgiňiz boş däl bolanda;
  • Haçanda Siziň belgiňiz uzak wagtyň dowamynda jogap bermese;
  • Haçanda Siziň belgiňiz eleýeterli däl bolanda;
  • Umuman ähli girýän jaňlar.

Birikmegiň usuly: täze salga ibermekligi Siziň telefonyňyzyň sazlamasynyň kömegi bilen gurnap bolar.

Üns beriň! Eger-de Siziň belgiňiz ýa-da täzeçe salgylandyrylýan belgi roumingde bolsa çagyryşy täze salga ibermekligi ulanmakda seresap bolmalydyr. Bu ýagdaýda jaň üçin baha ep-esli ýokarlanmagy mümkin.

boş

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*5*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*5*0#

Ähli hyzmatlar