Söz bilen aýdar ýaly däl

Hyzmat: Internete girmek (LTE)

4G LTE-niň dördünji nesliniň ulgamy jebis gurluşlar bilen deňsiz-taýsyz ýokary tizlikde internede girmäge mümkinçilik berer.

Iş ýüzünde şu aşakdakylary aňladýar, ýagny TMCELL 4G LTE ulgamynyň abonentleri diňe bir internede jebis girmegiň tizliginiň on esse artdyrylmagyna eýe bolman, eýsem, ähli zatlara goşmaça degişli mümkinçilikleri hem alyp bilerler, mysal üçin, ňokary durulykda köp ýaýlymly telegepleşiklere tomaşa edip bolar, on-laýn sazyny diňläp bolar, göz açyp ýumasy salymda suratlary açyp, poçta seredip bolar, göwrümli faýllaryň ýüküni ýetirip bolar.

4G LTE ulgamyna birikdirmek mugt, Siz tölegeňizi öz nyrhnama meýilnamaňyzyň trafigine görä, amala aşyrýarsyňyz.

Birikmegiň usuly: TMCELL müşderileriniň iň ýakyn hyzmat ediş ofisine baryň. Pasportyňyzy almagy unutmaň.

Ähli hyzmatlar