Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Meniň söýgüli belgim

Islendik bir sany TMCELL belgisini görkeziň, bu belgä jaňlar we SMS arzanladylan nyrh boýunça nyrhlandyrylar:

«Meniň söýgüli belgim» hyzmatyny birikdirmek 0
«Meniň söýgüli belgime»1 çykyş jaňlary (1 minut üçin) 0,03 manat
«Meniň söýgüli belgime» çykyş SMS (1 SMS üçin) 0,03 manat
Her günlük müşderi tölegi2 0,04 manat
«Meniň söýgüli belgimiň» her bir üýtgedilmegi üçin 1,00 manat
Birikdirilýän belgileriň iň köp sany 1

«Meniň söýgüli belgim» hyzmaty edara görnüşindäki tarap bolan müşderilere degişli däldir.


1) Başga belgilere jaňlaryň we SMS nyrhnamalary Siziň nyrhnama meýilnamaňyza laýyklykda amala aşyrylýar.

2) «Meniň söýgüli belgim» hyzmaty üçin müşderi tölegi her gün, eger ol göz öňunde tutulan bolsa, Siziň nyrhnama meýilnamaňyzyň müşderi tölegine goşmaça hasaplanyp goşulýar.

 

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

Ähli hyzmatlar