Şahsy iş otagyna girelge

Şahsy

,

otag

Translations:

https://hyzmat.tmcell.tm

"Şahsy otag" näme

Şahsy otag – bu Siziň üçin öz TMCELL aragatnaşygyňyzy özbaşdak dolandymrak üçin mümkinçilikdir.

TMCELL “Şahsy otagynyň” kömegi bilen Sizde mümkinçilikler bar:

  • Şahsy hasabyň ýagdaýyny barlamak
  • Nyrhnama meýilnamasyny üýtgetmek
  • Hyzmatlary baglamak yada öçürmek
  • Trafigiň bukjasyny almak
  • Tölegler we hasapdan aýyrmalar hakynda maglumatlary almak

 

Ulgama giriş

Ulgama girmek üçin Size abonent belgiňizi we parolyňyzy girizmek gerek.

Egerde Siziň TMCELL Şahsy kabinetine girmek üçin parolyňyz heniz ýok bolsa, ýa-da Siz öz parolyňyzy unudan bolsaňyz, 0831 belgä boş SMS habaryny ugradyň. Jogap SMS mazmunynda täze parol geler. Korporatiw müşderilere parol SMS arkaly berilmeýär. Şeýle hem, siz paroly TMCELL ofislerine gelip alyp bilersiňiz.

 

Howpsuzlyk syýasaty

Öz parolyňyzy gizlinlikde saklaň!

Eger-de ol kesekä äşgär bolsa, biz Siziň şahsy hasabyňyzy gorap bilmeris. Size "Şahsy otagyňyza" ilkinji gezek gireniňizde paroly çalşyrmagy we ony yzgider üýtgedip durmagy maslahat berýäris. Porolyň saýlanyp tapylmagyndan goramak üçin, parol 5 gezekden artyk ýalňyş girizilen ýagdaýynda giriş 30 minutlyk blokirlenyär. Bir seansda hereketsizlik wagty 10 minutda çäklenilendir, Şul wagt tamamlanandan soň, Size ýenede paroly girizmek maslahat beriler. Iş tamamlanandan soň seansy howpsyz jemlemek üçin "Çykyş" ssylkasynda peýdalanyň.

Täze şahsy otaga girmek

 

"Internet hyzmatlaryny dolandyrmak" öňki salgy boýunça işleýar: https://tmcellhyzmat.gov.tm/