Öýjükli Internet

Öýjükli Internet

,

Internet

Translations:

Dördünji nesliň ulgamy

TMCELL 4G LTE ulgamyna öňki nesiller bolan 3G WCDMA we 2G GPRS ulgamlary bilen deňeşdirilendäki artykmaçlyklary bilip goýuň.

Internete birikderme

Eger Siz heniz TMCELL müşderisi däl bolsaňyz, ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň we tаrif meyilnamalaryň biri boýunça birikdirmäni resmileşdiriň.

Öz noutbugyňyzy ýa-da şahsy kompýuteriňizi TMCELL-ň üsti bilen Internete birikdirmek üçin, «USB-modem» satyn alyň we ony USB-porta birikdiriň. Ähli zerur sazlamalar modemiň maksatnamalaýyn üpunçiliginde bardyr. 4G LTE ulgamyna girmek üçin özüňiziň ykjam telefonyňyzyň ýa-da modemiňiziň 4G ulgamyna gabat gelýänine ýa-da gelmeýänine göz ýetiriň.

Öz telefonyňyzdan ýa-da smartfondan Internete girmek üçin degişli sazlamalary ýerine ýetiriň. Sazlamalar hakynda giňişleýin.

 

Bahasy we nyrhy

Dürli tarif meýilnamalary üçin maglumat beriş ulgamynyň nyrhyny1 deňeşdiriň.

Tarif meýilnamasy 1 Mb üçin maglumat beriş ulgamynyň takmynan nyrhy2, manatda
2G
ulgamynda
3G
ulgamynda
4G
ulgamynda
Amatly 0,20 0,20 0,20
Sada 0,15 0,15 0,15
3G-Internet WCDMA 0,07 0,07 0,07
Çäksiz gepleşikler 0,07 0,07 0,07
Tygşytly 0,07 0,07 0,07
"Internet-3" bukjasy 0,06 0,06 0,06
"Internet-55" bukjasy 0,05 0,05 0,05
"Internet-160" bukjasy 0,04 0,04 0,04
"Internet-350" bukjasy 0,035 0,035 0,035
Gijeki Internet 02:00-dan 09:00-a çenli 0,03 0,03 0,03

 

Birikmegiň tizligi

Maglumatlary geçiriş tizligini3 dürli nesilleriň ulgamynda deňeşdirip görüň:

 


1) Şu sanawda bahalar diňe deňeşdirme üçin getirilýändir, maglumat beriş ulgamynyň anyk bahasy tarif meýilnamalar we hyzmatlar sanawynda berlendir.  

2) 1 Mb hasabyna takmynan bahasy getirilýär.

3) Dürli tilsimatlary deňeşdirmek üçin maglumatlary ibermegiň diňe takmynan tizligi getirilýär. Maglumatlary ibermegin tizligi ulgamyň signalyny kabul etmegiň şertlerine, ulgamyň işiniň ýeterlikligine we beýleki faktorlara garaşlydyr. Ibermegiň görkezilen tizligine kepillendirilen hökmünde seredilmeli däldir.