Howupsyz Rouming

Translations:

IOS (Iphone OS) Android OS, Symbian OS, Windows phone 7 OS, Bada Os, MeeGo, BlackBerry OS (mundan beýläk smartfonlar) operasion ulgamlary astynda dolandyrylýan ykjam telefonlaryň we enjamlaryň eýelerine rouming de bolan halatlarynda bu enjamlarda ýa peýdalanyjynyň özi ýa-da öndüriji tarapyndan gurnalan programma üpjünçiligiň GPRS/EDGE/3 G ulgamlarda mobil interdediniň sessiýalaryny özbaşdak inisirläp bilýändigine aäratyn üns bermelidirler. Mysal üçin : internet sahypalarny täzelemek ýada priliženiýalaryň wesiýalaryny täzelemek üçin.Düzgün bolşy ýaly, bular dürli çatlar, sosial ulgamlar, TravelMate, elektron poçtasyny, kartalar, howa çaklamasy, pul birligiň hümmeti, aksiýalaryň hümmeti we başga birnäçeler. Egerde öý ulgamynda şeýle sessiýalar maglumaty bermegiň pes bahasy sebäpli, peýdalanyjy üçin görünmän geçýän bolsa, onda rouming de şeýle sessiýalar rouming tarifine laýyklykda tarifleşdirler.

GPRS/EDGE/3G mobil enternediniň hyzmatlarynyň tölegleri üçin önünden görüp bolmajak çykdaýjylardan gaça durmak üçin, siziň smartfonyňyzyň programma üpjünçiligiň awtomatik täzeleme funksiýalaryny öçürmekligi maslahat berýäs. Awtomatik täzeleme boýunça gözükdirme siziň smartfonyňyzda gurnalan maglumatnama menýusynda saklanyp biliner. Awtomatik täzelenme funksiýasyny öçürmeklik mümkin bolmadyk halatynda siziň öziňiz smartfonyňyzyň maglumatlary berme funksiýasyny öçürme funksiýasyndan peýdalanyp ýada awtomatiki täzelenme priloženiýalary aýyryp bilersiňiz. Maglumatlary berme funksiýasynyň nädip öçirilmegi barada maglumaty Siz öndirijiniň saýtynda ýada smartfonyňyzyň gözükdirmesinde anyklap bilersiňiz.

Roumingde tarifleşdirme 30 gije-gündize çenli saklama bolup geçip biler.Aragatnaşyk hyzmatlary karzyna berilýär.