Korporatiw-50

Korporatiw

Translations:

  Hyzmatlar Möçberi,
Bahasy
1.1 Birikdiriljek müşderileriň sany 8
1.2 Birikdirmek (aktiwasiýa) 0
1.3 Müşderi tölegi aýda (her aýyň başyna alynýar)1 50 man
1.4 Depozit2 50 man
1.5 Bukja içinde (+993 kodlary bolan belgilere) berilýän minut sany3 300
1.6 Bukja içinde berilýän maglumat möçberi, Mb4 50
1.7 Bukja içinde berilýän SMS habarlary (+993 kodlary bolan belgilere), sany5 40
2 Çykyş Sesli jaňlar  
2.1 toparyň içinde (1 minut üçin). 0
2.2 ulgamyň içinde (toparyň daşyndaky belgilere)(1 minut üçin). 0,08 man
2.3 beýleki öýjükli operatorlaryň ulgamyna (1 minut üçin). 0,14 man
2.4 şäher içi we şäherara aragatnaşyk ulgamyna (1 minut üçin). 0,12 man
3 Giriş Sesli jaňlar  
3.1 toparyň içinde (1 minut üçin). 0
3.2 ulgamyň içinde (toparyň daşyndaky belgilere) (1 minut üçin). 0
3.3 beýleki öýjükli operatorlaryň ulgamyna (1 minut üçin). 0
3.4 şäher içi we şäherara aragatnaşyk ulgamyna (1 minut üçin). 0
4 Çykyş Wideo jaňlar  
4.1 toparyň içinde (1 minut üçin). 0
4.2 ulgamyň içinde (toparyň daşyndaky belgilere)(1 minut üçin). 0,20 man
4.3 beýleki öýjükli operatorlaryň ulgamyna (1 minut üçin). 0,20 man
5 Giriş Wideo jaňlar6  
5.1 toparyň içinde (1 minut üçin). 0
5.2 ulgamyň içinde (toparyň daşyndaky belgilere) (1 minut üçin). 0
5.3 beýleki öýjükli operatorlaryň ulgamyna (1 minut üçin). 0,10 man
6 SMS  
6.1 toparyň içinde (1 SMS üçin) 0
6.2 ulgamyň içinde beýleki belgilere (1 SMS üçin) 0,08 man
6.3 beýleki öýjükli operatorlaryň ulgamyna (1 SMS üçin) 0,10 man
6.4 Giriş SMS habarlarynyň ählisi 0
7 Halkara aragatnaşyk ulgamyna Sesli jaňlar we SMS  
7.1 Halkara sms habarlarynyň we jaňlaryň bahasy. >>>
8 Internet ulgamyny ulanmak  
8.1 1Mb maglumat üçin7 0,07 man
8.2 Öçmezden öň hasapda galmaly pul möçberi8 3 man
9 Bir gezeklik tölegler  
9.1 Täze SIM karta almak 0
9.2 Blokirlenen SIM kartany açmak 2,30 man
9.3 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00 man
9.4 Telefon belgini çalyşmak 5,00 man
9.5 Telefon belgini saýlamak 15,00 man
9.6 SIM kartany çalyşmak 5,00 man
9.7 Halkara awtomatik aragatnaşygyna birikdirme 3,00 man
9.8 Halkara awtomatik aragatnaşygyndan öçürmek 0
9.9 Aragatnaşyk hyzmaty üçin wagtynda töleg geçirilmänligi sebäpli öçürilen telefony täzeden işletmek 0
9.10 Wideo jaňlar hyzmatyny birikdirmek 3,00 man
10 Goşmaça hyzmatlar (bir aý üçin töleg)  
10.1 Belgini anyklamak 0
10.2 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20 man
10.3 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50 man
10.4 Gelýän jaňlaryň salgysyny üýtgetmek 0,20 man
10.5 Konferens-aragatnaşygy 0,20 man
10.6 Jaňa garaşmak 0,20 man
  • *1 Her bir birikdirilen müşderi üçin müşderi tölegi, serişdeleriň hasapdan öçürilmegi her aýyň başynda amala aşyrylýar.
  • *2 Depoziti her bir birikdirilen müşderi üçin girizmek zerurdyr.
  • *3 Mugt minutlar her bir birikdirilen müşderi üçin aýratynlykda elýeterlidir.
  • *4 Trafigiň mugt göwrümi her bir birikdirilen müşderi üçin aýratynlykda elýeterlidir.
  • *5 SMS-ň mugt ugradylmagy diňe +993 kod bilen başlanýan belgide mümkindir. Mugt SMS her bir birikdirilen müşderi üçin aýratynlykda elýeterlidir.
  • *6 Jaňlar 1-nji sekuntdan nyrhlandyrylyp başlanylýar.
  • *7 Umumylaşdyrylan trafik (giriş-çykyş) nyrhnamalaşdyrylýar. 1 Kb (1024 baýt) çenli uly sana tegelenýär.
  • *8 Şertnama boýunça umumy hasap 3 manatdan azalan ýagdaýynda «Internete girmek (GPRS)» hyzmaty şertnamanyň ähli müşderileri üçin togtadylýar. Hasap 5 manatdan ýokary doldurylanda Internete girmeklik ýaňadan dowam etdirilýär.