2G-Standart

Arhiw nyrhnama

Gepleşikler we Internede ygtyýar

  Hyzmatlaryň görnüşleri bahasy, man
1 Sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar  
1.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,10
1.2 Başga operatotyň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,20
1.3 Şäher we Şäherara sizden gidýän (çykyş) sesli janlar (1 minut üçin) 0,12
1.4 GSM-den halkara aragatnaşyk ulgamyna sizden gidýän (çykyş) jaňlar (1 minut üçin)1 >>>
2 Nyrhnama  
2.1 Gepleşigiň başlangyç minutyndan nyrhlandyrylýar  
2.2 4 sekunda yetmedik geplesikler nurhlandyrylmayar  
3 Size gelýän (giriş) sesli jaňlar  
3.1 Ulgamyn içinde size gelýän (giriş) sesli jaňlar 0
3.2 Başga operatotyň ulgamyna size gelýän (giriş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,12
3.3 Şäher we Şäherara size gelýän (giriş) sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,12
3.4 Size gelýän Halkara sesli jaňlar (1 minut üçin) 0,12
4 SMS we MMS  
4.1.1 Ulgamyn içinde we başga operator ulgamyna sizden gidýän (çykyş) SMS hyzmaty(1 SMS üçin) 0,08
4.1.2 Halkara SMS hyzmatlary (1 SMS üçin) 0,20
4.2 Size gelýän ähli SMS hyzmaty mugyt 0
4.3 Ulgamyn içinde we Başga operatotyň ulgamyna sizden gidýän (çykyş) MMS (1 MMS üçin)2 0,20
4.4 Size gelýän ähli MMS mugt 0
5 GPRS hyzmatyny ulanmak3  
5.1 1 Mb maglumat üçin4 0,20
5.2 Internet ulgamy üçin öçmezden öň hasapda galmaly mukdar (porog otklýuçeniýa)5 3,00
6 Müşderi tölegi  
6.1 Her gije-gündizde alynýan müşderi tölegi 0,07
6.2 Belgini anyklanmak hyzmaty "Anyklaýjy" her gije gundizde7 0,04
7 Bir aýlyk goşmaça hyzmatlar  üçin tölegler  
7.1 Belgini anyklamagy gadagan etmek 0,20
7.2 Belgini anyklamagy gadagan etmäni inkär etmek 5,50
7.3

Ses habaryny almak we ibermek (awtomatik usulda jogap beriji)

0,20
7.4 Konferens-aragatnaşygy 0,20
7.5 Jaňa garaşmak 0,20
8 Bir gezeklik tölegler  
8.1 Ilkinji töleg6 5,00
8.2 Nyrh meýilnamasyny çalyşmak7 1,00
8.3 Täze Sim karta almak 0
8.4 Blokirlenen Sim kartany açmak 2,30
8.5 Şertnamany beýleki bir müşderä resmileşdirmek 20,00
8.6 Belgini çalyşmak 5,00
8.7 Belgini saýlamak 15,00
8.8 Sim kartany çalyşmak 5,00
8.9 Halkara aragatnaşygyny birikdirmek 3,00
8.10 Halkara aragatnaşygyny aýyrmak 0
8.11 Öçürilen telefon belgisini gaýtadan birikdirmek 0
8.12 MMS hyzmatyny birikdirmek 0
8.13 GPRS hyzmatyny birikdirmek 5,00
8.14 Başga müsderiniň hasabyna pul geçirmek 0,10
8.15 Wideo jaňlar hyzmatyny birikdirmek 3,00
9 Wideo jaňlar8  
9.1 Ulgamyn içinde sizden gidýän (çykyş) Wideo jaňlar  (1 minut üçin) 0,20
9.2 Başga operatoryň ulgamyna  sizden gidýän (çykyş) Wideo jaňlar  (1 minut üçin) 0,20
9.3 Ulgamyn içinde size gelýän (giriş) Wideo jaňlar  (1 minut üçin) 0
9.4 Başga operatoryň ulgamyna size gelýän (giriş) Wideo jaňlar  (1 minut üçin) 0,20
  • *1 Halkara jaňlarynyň we Halkara SMS-iň bahasy çagyrylýan ýurda baglydyr.
  • *2 MMS ibermek we almak mümkinçiliginiň bolmagy üçin «MMS kabul etmek we ibermek» hyzmatyny birikdirmek zerurdyr.
  • *3 Internede ygtyýar almak üçin, «Internede ygtyýar (GPRS) » hyzmatyny birikdirmeli.
  • *4 Jemlenen trafik nyrhnamalaşdyrylýar (gelýän+gidýän). 1 Kb (1024 baýt) çenli has uly tarapa tegelenýär..
  • *5 «Internede ygtyýar (GPRS)» hyzmaty, balansyňyz 3 manatdan azalan ýagdaýynda awtomatik usulda öçürilýär we balansyňyzyň 5 manatdan artyk mukdarda üsti doldurylanda awtomatik ýagdaýda dikeldilýär.
  • *6 TMCELL-e birikmek mugt, ilkinji tölegiň ähli möçberi müşderiniň şahsy hasabyna ýazylýar.
  • *7 «Belgini kesgitlemek» hyzmatynyň mugt bolan başga nyrh meýilnamasyndan geçilende, bu hyzmat birikdirilenligine galýar, we onuň üçin gije-gündizde goşmaça 0,04 manat mukdarda müşderi tölegi tutulýar. Şeýlelik bilen, doly müşderi tölegi gije-gündizde 0,11 manatdan ybarat bolýar.
  • *8 Wideo jaňlary ýerine ýetirmek mümkinçiliginiň bolmagy üçin «Wideo-jaňlar» hyzmatyny birikdirmelidir.